СЪДЪРЖАНИЕ

01 Предговор

В този сайт представям гледната ми точка през 2018 за работата ми през мандат 2003-2012, за нещата, които се случиха и оценка на резултатите от 8 годишния труд.

Опитвам се да си спомня за успешните неща, неуспехите и неудачите, които не бяха малко, се опитваме да ги забравим. Но те упорито ни напомнят, защото бяха в общия план за развитие на камарата и днес ги виждаме и усещаме. Доста колеги допринесоха за задния ход, някои от неразбиране и неграмотност, други от липса на лично мнение, трети с користни цели /тези май бяха най-много /. Някои от тях отидаха и по-напред, но полза от това за колегията няма.

Лично аз съм доволен от себе си и смятам, че направих максималното, което беше във възможностите ми. Приключих двата си мандата, които законът ми позволяваше с лично удоволетворение, впрочем сещам се за членове на Управителния съвет, които се бориха и за трети мандат и дори стигнаха до съд с КИИП.

Дали си заслужаваше всичко това, устойчиви ли бяха нещата които изградихме или бързо приключиха? Какво значи приемственост и как тя се охранява, от хората след теб или от институциите. Можем да се поучим от чуждия опит. 

Съставих това издание, воден от желанието ми да отразя обективно и фактологично работата ми през мандат 2003-2012 и резултатите от 8 годишния труд, положен от мен за изграждане на професионалната организация КИИП.
Постигнато бе много. Останаха и ненаправени неща.
Направеното от личности не трябва да се забравя и пренебрегва, за да не отблъскваме други, които могат да направят същото. Защото едно е да искаш, друго е да имаш визия и да можеш.
Благодаря за подкрепата на всички мои съмишленици през този период. Пожелавам здраве и професионални успехи на висички колеги.

инж. Димитър Начев
Председател КИИП София – град
Мандат 2003-2012


02-1 Партньори на КИИП

Хубаво е да имаш партньори, по възможност за всичко. За това изградихме партньорска мрежа на равностойни и взаимноизгодни отношения. Осветлихме КИИП в общественото пространство, осветлихме и себе си. Нашите партньори разбраха за съществуването на КИИП, какво тя представлява, какви функции и е определила държавата, какви хора членуват в нея и кой я ръководи. Целта беше именно тези организации да бъдат осведомени за нас, защото те са част от общия процес, в който ние участваме, и именно в сътрудничество с тях можем да реаализираме поставените си цели. Прегледайте ги.  С нашите Медийни партьори успяхме да се наложим в публичното пространство и да информираме обществото за полезните неща, които правим. Е, станахме по-извесни, отколкото им се искаше на някои хора.  С помощта на Чуждестранни партньори съдадахме среда, която ни откри нови възможности, които не пропуснахме да реализираме, изградихме сътрудничества в полза на цялата колегия.

Изградихме с много усилия, мрежа от партньори, приятели и контрагенти, това разшири неимоверно нашите възможности и резултатите са видни. И днес ние я поддържаме и се чувстваме щасливи от това. Партньорите ни също са щастливи, че ни има и че могат да си спомнят за хубавите времена, изпълнени с ентусиазъм и приятни изживявания.


02-2 Ключови партньори

Има партньори, без които камарата не би могла ефективно да изпълни задълженията си по закон. Взаимоотношенията с тях са по- сложни, изисква се специален подход и позиция, усещането на другия, че ти притежаваш експертиза, за това за което си избран.  Подписахахме договор за сътрудничество между Министъра на МРРБ и КИИП София град.  

Подписахме споразумения за партньорство и съвместни дейности с Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българския институт по стандартизация (БИС), оценявайки изключителната важност на дейността тези организации за инженерите проктанти. През целия мандат запазихме и надграждахме тези взаимоотношения.


02-3 Другите за нас

Интересно и приятно е да чуеш и видиш, какво мислят другите за теб, особено ако е хубаво. Дори можеш да направиш някои равносметки за живота си, да погледнеш навътре в себе си, да прециниш дали е истина или служебна любезност. Иска ми се да вярвам, че написаните неща, които ми харесат и съм цитирал по-долу, са истина.

Изграденете лични взаимоотношения послужиха за основа на взаимоотношенията на КИИП с другите браншовите организации. Положих много усилия да представа себе си и КИИП във възможно най-добра светлина. Камарите със сериозни традиции са изключително внимателни и предпазливи за това, кой и как ще ги представлява в международните организации и форуми. Има организации, които никога не са изпратили хора без експертиза и неподготвени по дискутираните теми. Разбира се, това може да се случи, само ако самите организации са „в час“ с „темите на деня“ за инженерната общност. Неоценима беше помощта и на инж. Мария Стефанова, която отговаряше за международната дейност в КИИП София град и която с много внимание и прецизност подготвяше всяко наше участие. 


03. Структурно Изграждане

8/10 години КИИП – отговорности за организационно укрепване,
определяне приоритетите на организацията и изпълнението им.
Началото – път не лек, извървян с
много ентусиазум. И после – много усилия, за да бъде очертан пътя за реализиране целите на организацията, много усилия за да успее КИИП София град да направи първите стъпки, в
рамките на КИИП, във всяка една
дейност по този път. 

Направихме много неща първи и настина бяхме първите. Дали днес е така, оставям Вие да прецените.

⊗  Първи в структурно и организационно изграждане на регионална-
та колегия и КИИП
  Първи в организиране на обучителни курсове и семинари
⊗  Първи в издателската дейност – „Библиотека на проектанта”
  Първи в дейността „Стипендии и работа с ВУЗ” /2005 г/
  Първи Технически експертни съвети
  Водещи при изготвяне на Наредба за минимални цени в проекти-
рането /2005 г./ и Методика за определяне на размера на възна-
гражденията за предоставяне на проектантски услуги /2006 г./.
  Първи публикуваме Наредба за минимални цени в проектирането
⊗  Първи стъпки в законодателната дейност /ЗКАИИП/
  Първи Проекти по Оперативни програми
  Първи в Международна дейност на КИИП
⊗  Първи учредени награди – Плакет за заслуги на КИИ П София-град
/2006 г./

Работещ, структуриран колектив на офиса.
Водещи при изготвяне Регистър на КИИП на лицата с ППП.
Водещи при изготвяне на вътрешни нормативни документи.
Първи разработени вътрешни правила за организиране на дейността
в Регионалното Ръководство (РР) и на създадените комисии за оправомощаване и други комисии, в помощ на РР.
Първи с разработени финансови правила.
Първа База данни за водене на регистрите /2005 г./.
Първа система BSMS за контакт с членовете и мобилна група М-тел
/м.юни 2006 г./.
Първи в дейността по регистрация на договори и проектанрски бюра
Първи застраховки при преференциални условия /м. април 2006 г./
Първа Интернет страница /2004 г./.
Първи с изградена Медийна политика и контакти с медиите – самостоятелна страница във в. Стротелство Градът /м. Октомври 2006 г./
Първи с официална страница на КИИП София-град в професионалния седмичник „Строителство, Градът”.
Първи /и последни и единствени / сме сключили рамкови споразумения за съвместна дейност с МРРБ, УАСГ, Български институт по стандартизация (БИС), Областна Управа на София.

Да, но не е лесно да си първи, а още по-трудно е да си единствен. В една обществена структура, каквато е КИИП, успехите се постигат трудно. Това не е, фирма в която можеш бързо и еднолично да вземаш решения. Необходим е консенсус, а още по-добре единомислие. Трябва да убедиш другите, че ти им предлагаш верния път. Получих подкрепа от РР, получих подкрепа от хората, които работеха в офиса. Мисля, че отговорих на тази подкрепа, както можах.


04 Обучение и повишаване на квалификацията

Първи стартирахме курсовото и семинарното обучение. Подобрихме връзките с вишите учебни заведения, стратегическа цел през изтеклия мандат. Някои високопоставени ръководители в камарата смятаха, че колегите от ВУЗ не са проектанти и нямат място в КИИП. С тази си позиция ни лишиха (КИИП) от потенциала с който разполагат колегите от ВУЗ.

Една от важните задачи на КИИП е да поддържа и повишава професионалната квалификация и правоспособност на своите членове, в съответствие с техническия и научен напредък. И тъй като жизненият цикъл на квалификациите и компетенциите на инженерите става все по-кратък, тази задача на камарата се е утвърдила като важен приоритет в дейността.

Формирахме разбирането си за задължително обучение и през целия живот. Срещнахме сериозна съпротива от част от „гръмогласната“ колегия, неразбираща и неможеща да прецени динамиката на професията в съвременния свят. Днес дори съседни страни като Македония, Сърбия, Турция и др. ни задминаха и ни се чудят, как допуснахме това.


05 Издателската дейност

Обичам книгите и хартията. Но не това е причината първи да развием тази важна дейност. Това беше нужно да се случи след продължителен глад за технически помагала на хартия. Тази дейност разшири кръга на нашите приятели и съмишленици, колегията получи полезни помагала.

И нещо важно, дадахме в ръцете на проектантите  Ценника – „Наредба №1 за определяне на минимални цени в инвестиционното проектиране“, инструмента за по-добър живот, за по-добро качество на проектите, за добро самочувствие.

В КИИП София-град се постави началото на издателската дейност в КИИП.  В началото на 2005 г., когата УС се чудеше, да ли камарата има право да извършва стопанска дейност, дали да направи Фондация или не. За по-лесно се реши да не се прави нищо.

Взех самостоятелно решение и започнахме да извършваме стопанска дейност, бе променен сметкоплана. В този моменнт София-град имаше самостоятелно счетоводство и вече бяхме въвели основните правила за финансова дисциплина.

През септември месец 2006 г. бяха отпечатани книжки с „Наредба №1 за определяне на минимални цени в инвестиционното проектиране и основните нормативни документи на КИИП – ЗКАИИП и Устав на КИИП“.

Отчитайки важността за утвърждаване на цените в проектирането, актуализирана „Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в инвестиционното проектиране“ е отпечатвана ежегодно, със средства от стопанска дейност.

Като първа стъпка в това направление от септемви 2006г. поддържаме ежеседмично самостоятелна страница на КИИП ОК София-град във вестник „Строителство Градът”, записан като официален печатен орган на КИИП.


„06 Стипендии“ 06 Стипендии и работа с ВУЗ 

Винаги съм бил отворен за добри идеи, само чакам някой да подхвърли нещо рационално. Колега, на едно от Общите събрания, предложи парите от регистрация на договорите, събирани от инвеститорите, да се използват за стипендии. Това веднага стана кауза. Реших да отпусна и стипендия с лични средства.  Дали съжалявям, разбира се, че не. Надявам се да са били от полза на получателите и да са били стимул за други – Ако си добър ще получаваш пари /Може би вече това не важи, в наложената към днешна дата ценностна система/.

Подобряването на човешкия капитал е един от най- важните елементи на икономическа трансформация. Обществото, трябва да инвестира в децата и младежта. Студентите са нашето бъдеще в сегашно време и от тях зависи как ще функционира държавният механизъм. 


07 Технически  Експертен Съвет към КИИП София град

Една от чудесните възможности КИИП да заеме подобаващото си място в инвестиционния процес. Добре, че в 8/10 съм публикувал факсимилетата от кореспонденцията, защото днес някои хора говорят на висок глас, пред общи събрания и на управителен съвет и твъдят, че са създали и организирали Експертните съвети в КИИП София. 

След успешното стартиране през 2008 г. на ТЕС при КИИП София-град, изготвихме и правилник за работата му. През октомври 2010 г. УС приема „Правилник за работа на експертните технически съвети към КИИП”, като взаимства нашия правилник, без да разбере, че той може да се приложи само за малка част от случаите. И днес не са разбрали това. За това след всеки ЕС има скандал. Съществува дълбоко неразбиране на философията за функциониране на КИИП. Търсенето на личния интерес в тази връзка е пагубно за имиджа на организацията.

След подписване на споразумение с РДНСК София през месец май 2006 г. осигурявахме квалифицирани специалисти за възникналите авариии за ДНСК. Благодарност към инж. Ангел Стоилов н-к ДНСК. Заплащането беше достойно и гарантирано.


08 Цените в проектирането 

Много са малко страните в ЕС, в които законадателят е дал възможността на една регулирана професия да контролира цените на предоставяните услуги в рамките на предоставените и от закона пълномощия. Направих големи усилия в тази сфера, но съпротивата на част от колегията не позволи да направим съществени стъпки в борбата с дъмпинговите цени. Сега, може би, по-лесно могат да се случат нещата, след провала в световен мащаб на либералния модел и обезличаване на мантрата „пазарът решава всичко“.  Но всъшност, проблемите са повече при нас, тази година член на УС на КИИП гордо заяви, че е открил, че цените са в сила и КИИП е спечелил дело срещу КЗС. По-добре да не го бях чул. Положиха се много усилия  от Ст. Кинарев и от мен да спечелим делото. Да, но КИИП не се възползва.


09 Закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП)

Направихме много, инвестирахме много труд, политическо влияние, емоции, финансов ресурс, ангажирахме хора от България и чужбина и накрая сами си подляхме вода. В личен план за мен беше голямо разочарование, разбира се за себе си намерих друго поле за действие – Европейските инженерни организации и не се оплаквам. За тези които не знаят, при решение на УС на КИИП и готовност на група депутати предложението не беше внесено в НС, аз не получих пълномощия да предвижа този въпрос. 


10 Проекти

Подготвихме документи и кандидаствахме по доста проекти, за съжаление, малко от тях спечелихме, но това е живота …

В началото на 2008 г. се откриха възможности за участие в проекти по националните Оперативни програми, финансирани със средства от фондовете на ЕС и други източници.

С ентусиазъм разработихме следните проекти:

  • Развитие на медиаторството в областта на инвестиционното проектиране и строителството. Изграждане на център по медиация към КИИП София-град – с финансиране от фонд България.
  • Обучение по ЗУТ и съпътсвуващата го нормативна база  – с финансиране от Републиканския бюджет
  • Европейски проекти по програмата за Трансгранично сътрудничество България-Румъния

Кандидатствахме по няколко открити процедури за безвъзмездна финансова помощ по националните Оперативни програми – Административен капацитет, и Развитие на човешките ресурси.

Основно заложените дейности по проектите предвиждат серия от обучения на тема „ЕВРОКОДОВЕ” и изготвяне на ръководства по прилагането им. Предвидени бяхя създаването на онлайн регистър на проектантите,  изграждане на център по медиация за решаване на спорове към КИИП София-град. Проектните предложения бяха в партньорство с МРРБ и ДАГ-Столична община.

Оказа се, че статута на КИИП като организация, създадена с закон не я определя еднозначно като неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). До момента насоките на ОП са предвиждали като потенциални бенефициенти само НПО регистрирани по ЗЮЛНЦ. 


11 Международна дейност 

Не е възможно да се развиваш и да вървиш напред, без да знаеш какво става около теб, без да видиш чужди добри практики, без да почерпиш ноу-нау за нещата, които ще се случат. Потигнахме впечатляващи успехи и се изравнихме с организации с дългогодишна история.

 

 


2 Международна дейност Семинари

Представихме се в инженерната общност и получихме възможността да научим много. Тези, които завиждаха, останаха на същите места, тези които се включиха, видяха и научиха нови неща и отидаха напред. Опитахме се да предоставим новостите в професията от първа ръка. Те не бяха никак малко, особено за инженерите конструктори. Дадохме възможност и на нашите преподаватели да създадат ползотворни професионални контакти. Контактите ни дадаха възможност да се запознаем от първа ръка за устройството и начина на функциониране на други камари, създанени със закон, в които членуват оправомощени инженери. Това беше особено важно за организация като нашата и за нас. 

12-1 Международна дейност Семинари – част 1

 


През 2007 се запознахме с нашите съседи  гърците. Партньор­ство между двете инже­нерни камари започна с Първи българско-гръцки се­минар на тема „Проектира­не и оценка на конструкции­те при сеизмични въздейст­вия“ – тема актуална и значи­ма за проектантите – конструктори както в България, така и в Гърция. 

12-2 Международна дейност Семинари – част 2

Този раздел отразява честването на 5 години от учредяване на КИИП през м. ноември 2008 г., КИИП София-град организирането на  Дискусионния  форум  „Конкурентноспособност на инженера-проектант в Европа“ и тържествен концерт с коктейл.

Вижте кой ни беше на гости, 
какво казаха нашите приятели,
какво казахме ние, какво попитахме.

Повечето неща са актуални и днес, не са загубили смисъл, но етусиазма в колегията е убит, няма и сили и потенциал да постави тези проблеми.

12-3 Международна дейност Семинари – част 3

 

Да сте чули след 8/10 КИИП да е организирал международен симинар, няма и да чуете. Дори не можаха да съберат сили и воля да се включат в Балкански инженерен форум BEF 2018, парите им много, други го организирали, абе пак този Начев ли …. Разбира се докараха нещата до нищо за КИИП, да се чудят хората ….  


„13 Международна дейност ЕСЕС“

13 Международна дейност  ЕСЕС

След четири годишни усилия по развиване на международната дейност и издигане авторитета на българските инженери- проектанти в европейските страни, положените усилия в развитието на Международната дейност, натрупания опит и познания дадаха своя резултат.

23.11.2007 г. в гр. Загреб Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)  стана редовен член на Европейски Съюз на Инженерните Камари. 

14.11.2009 г. в гр. София, българският кандидат, председателят на КИИП София-град, инж. Димитър Начев, бе избран за Вицепрезидент на ЕСЕС на първия тур. Малка страна, млада камара, нов член и вече с Вицепрезидент. Как мислите, как става така. Положен беше много труд, умения, усилия на хората около мен за тези успехи. Искрено им благодаря към днешна дата. Но не можахме да продължим напред, не разрешиха, да се кандитарам за втори мандат. 


14 Плакети 

Плакет за заслуги в областта на инженерното проектиране.

Радвам се, че много достойни колеги, някои от тях мои приятели и ментори, получиха това признание в края на творческата си кариера като проектанти. Не остаха забравини в края на творческия път. Разбира се имаше и много други наши колеги, които също го заслужаваха. Наши колеги, които работиха всеотдайно и творчески като проектанти и през творческия си път обучиха много млади колеги.


15 Благодарности 

Хубаво е да имаш на кой да изразиш благодарност и да си спомниш за добро отношение и обща вяра в накаква кауза.

Но имаше и един човек, който бе винаги до мен в делата ми за КИИП, и това е инж. Мария Стефанова. Тя беше на всякъде. 

 

 ОНТАКТ“

Ако нещо Ви вълнува, обадете се…

инж. Димитър М. Начев

1606 Sofia, Buzludja 6 
Tel: (00359) 2 411 22 22, Tel/Fax: (00359) 2 411 22 55
Fax: (00359) 888 53 36 32, Mobil: (00359) 888 58 14 77, Mobil: (00359) 884 705 755

     uceb@abv.bg              office@uceb.eu   


♥ ♥ ♥